Klauzula informacyjna


Dane osobowe oraz wizerunek Uczestnika
  1. Organizator oświadcza, iż w celu realizacji Akcji konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych Uczestników (w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz daty urodzenia) zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej „Rozporządzenie”). Dane te będą przetwarzane w celu realizacji Akcji (w szczególności przygotowania i przeprowadzenia szkoleń), jak również w celu zbadania satysfakcji Uczestników po jej zakończeniu, na co Uczestnik wyraża zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia]. Ponadto, Administrator przetwarzać będzie także wizerunek utrwalony podczas Akcji w jego uzasadnionym interesie, tj. w celu promowania Akcji w mediach społecznościowych [art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia], Administratorem danych jest Organizator, z którym można się skontaktować mailowo: rodamco@rodamco.pl lub telefonicznie: +48 22 346 36 00. Udostępnienie danych przez Uczestnika jest dobrowolne jednakże konieczne do wzięcia udziału Akcji. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania przez Organizatora obowiązków i uprawnień w ramach Akcji zgodnie z Regulaminem, a gdy dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – będą przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji tych celów. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu Akcji: (i) podmiotowi, który prowadzić będzie szkolenia, (ii) podmiotowi, który po zakończeniu Akcji przeprowadzi badanie satysfakcji Uczestników. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, prawo żądania ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym Uczestnik potwierdza, że wycofanie zgody nie wpłynie na ważność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego na podstawie uprzedniej zgody. Ponadto, Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  2. Organizator informuje, iż w trakcie szkoleń oraz spotkań o których mowa w Regulaminie może być utrwalany obraz w postaci zdjęć lub filmów. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w ten sposób wizerunku Uczestnika na stronach internetowych lub portalach społecznościowych Organizatora lub Centrów jako elementu informacji
    o przeprowadzonej Akcji.