Zasady programu „Pracuj z nami”

Artykuł 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem akcji „Pracuj z Nami” („Akcja”) jest Unibail-Rodamco Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153593, NIP: 5262678510, REGON 015337972 („Organizator”), podmiot zarządzający Centrum Handlowym „Galeria Wileńska”, położonym w Warszawie przy ulicy Targowej 72, Centrum Handlowym „Westfield Mokotów”, położonym w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 12, Centrum Handlowym „Westfield Arkadia”, położonym w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 82 oraz Centrum Handlowym „Wroclavia”, położonym we Wrocławiu przy ulicy Suchej 1 (indywidualnie „Centrum” oraz łącznie „Centra”).
 2. Celem Akcji jest umożliwienie zainteresowanym osobom („Uczestnicy”) zdobycie umiejętności przydatnych na rynku pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.
 3. Przy organizacji Akcji Organizator będzie współpracował w wybranymi przez siebie podmiotami („Partnerzy”), które w szczególności mogą być zaangażowane w prowadzenie szkoleń, o których mowa w Artykule 3 poniżej. Partnerzy Akcji to reStart kariery Patrycja Załuska z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. Sarmacka 18/90, NIP 6912115351, REGON 380270268 oraz Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja z siedzibą w Pawłowie 18, 06-461 Regimin, NIP 566 20 12 890, REGON 147271512.
 4. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która w dniu uczestnictwa w szkoleniu bądź rejestracji ukończyła 16 lat.
 5. Uczestnicy nie będą zobowiązani do uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Organizatora ani Partnerów za uczestnictwo w Akcji.
 6. Akcja kierowana jest do osób szukających pracy, bezrobotnych bądź rozważających przekwalifikowanie zawodowe.
 7. Organizator nie gwarantuje zatrudnienia jakiemukolwiek Uczestnikowi ani we własnym przedsiębiorstwie ani przez osoby trzecie (w tym przez Partnerów). Organizator wyraźnie oświadcza, iż zastrzega sobie możliwość uznaniowego wyboru, którzy z Uczestników zostaną zakwalifikowani do udziału w Akcji.
Artykuł 2 Zgłoszenia Uczestników
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zgłoszenie chęci uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja Regulaminu Akcji dostępnych na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora w materiałach promocyjnych (www.pracujznami.com.pl). Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Akcji oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 1 poniżej.
 2. Uczestnictwo w Akcji rozumie się poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych stacjonarnie lub w formule online przy współpracy z Partnerami.
 3. Przez zgłoszenie uczestnictwa rozumie się łączne wykonanie następujących czynności:
  a) wypełnienie i wysłanie za pośrednictwem strony internetowej wskazanej przez Organizatora formularza zgłoszeniowego;
  b) wyrażenie przez Uczestnika zgody na brzmienie niniejszego Regulaminu;
  c) wypełnienie formatki zgłoszeniowej otrzymanej drogą mailową, przesłanej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym i odesłanie formatki na adres mailowy wskazany przez Organizatora.
 4. Akceptacja Regulaminu akcji oraz dokonanie czynności, o których mowa w punkcie 3 powyżej są warunkami uczestnictwa w Akcji. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraził w trakcie zgłaszania uczestnictwa którejkolwiek ze zgód, o której mowa powyżej, Organizator nie zakwalifikuje go do dalszego etapu Akcji oraz usunie wszelkie przekazane przez niego dane osobowe.
Artykuł 3 Uczestnictwo w szkoleniach
 1. Uczestnicy Akcji będą mogli wziąć udział w przeznaczonych dla nich szkoleniach, które odbędą się w terminach ustalonych z Partnerami. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie budowania przewagi zawodowej na rynku pracy oraz kompetencji zawodowych. O dokładnym miejscu, tematyce oraz godzinach szkoleń Uczestnicy zostaną poinformowani przez Partnerów.
 2. Szkolenia dotyczące budowania przewagi zawodowej na zmiennym rynku pracy zostaną przeprowadzone przez Organizatora i Partnera (reStart kariery Patrycja Załuska). Uczestnik w ramach Akcji może wziąć udział w poniższych webinariach:
  a) Skuteczne CV (online, termin: 18.10.2022, czas trwania: 1h)
  b) Jak wygrać na rozmowie o pracę (online, termin: 20.10.2022, czas trwania: 1h)
  c) Znajdź pracę przez LinkedIn (online, termin: 25.10.2022, czas trwania: 1h)
  d) Przekwalifikowanie, przebranżowienie – jak zacząć? (online, termin: 27.10.2022, czas trwania: 1h)
 3. Specjalistyczne szkolenia zawodowe będą przeprowadzone przy współpracy z Partnerem. Uczestnik w ramach Akcji może wybrać jedno z dostępnych szkoleń specjalistycznych. W ramach akcji oferowane są poniższe tematy i możliwe terminy:
  a) Pracownik biurowy z elementami e-marketingu (online, termin: październik 2022, poniedziałki i środy w godz. 16:00-21:00; czas trwania: 40h)
  b) Wspomaganie obsługi procesów księgowych (online, termin: listopad 2022, wtorki i czwartki w godz. 16:00-21:00; czas trwania: 40h)
  c) Opiekun osoby starszej (stacjonarnie, termin: październik 2022, wtorki i czwartki w godz. 16:00-21:00; czas trwania: 40h)
  d) Opiekun dziecięcy z elementami animacji społeczno-kulturalnej (stacjonarnie, termin: listopad 2022, poniedziałki i środy w godz. 16:00-21:00; czas trwania: 40h)
  e) Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta (online, termin: październik 2022, piątki w godz. 16:00-21:00 i soboty w godz. 10:00-15:00; czas trwania: 40h)

  Szczegółowy zakres szkoleń dostępny jest na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń. Warunkiem utworzenia grupy jest zebranie min. 10 zgłoszonych Uczestników.
  W przypadku szkoleń realizowanych stacjonarnie miejscem realizacji będzie siedziba Fundacji edukacyjno-sportowej reGeneracja, przy ul. Krótkiej 11, 06-400 Ciechanów, chyba że Organizator wskaże inaczej.
 1. Udział w szkoleniach, o których mowa w ustępie 1 powyżej jest bezpłatny. Jednocześnie Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek zwrotu kosztów ani innych świadczeń w związku z uczestnictwem w szkoleniach.
 2. Organizator może weryfikować udział Uczestników w poszczególnych częściach szkoleń (np. poprzez zobowiązanie Uczestników do podpisania listy obecności).
 3. Po ukończeniu wybranego szkolenia zawodowego Uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów (reStart kariery Patrycja Załuska) przez okres 2 miesięcy od momentu udziału w szkoleniach celem przeprowadzenia ankiet dotyczących poziomu zadowolenia z Akcji oraz z zatrudnienia.
Artykuł 4 Dane osobowe oraz wizerunek Uczestnika
 1. Organizator oświadcza, iż w celu realizacji Akcji konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych Uczestników (w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania) zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). oraz postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej „Rozporządzenie”). Dane te będą przetwarzane w celu realizacji Akcji (w szczególności przygotowania i przeprowadzenia szkoleń), jak również w celu zbadania satysfakcji Uczestników po jej zakończeniu, na co Uczestnik wyraża zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia]. Ponadto, Administrator przetwarzać będzie także wizerunek utrwalony podczas Akcji w jego uzasadnionym interesie, tj. w celu promowania Akcji w mediach społecznościowych [art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia], Administratorem danych jest Organizator, z którym można się skontaktować mailowo: rodamco@rodamco.pl lub telefonicznie: +48 22 346 36 00. Udostępnienie danych przez Uczestnika jest dobrowolne jednakże konieczne do wzięcia udziału Akcji. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonywania przez Organizatora obowiązków i uprawnień w ramach Akcji zgodnie z Regulaminem, a gdy dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – będą przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji tych celów. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu Akcji: (i) podmiotom, które prowadzić będzie szkolenia, (ii) podmiotowi, który po zakończeniu Akcji przeprowadzi badanie satysfakcji Uczestników. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, prawo żądania ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym Uczestnik potwierdza, że wycofanie zgody nie wpłynie na ważność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego na podstawie uprzedniej zgody. Ponadto, Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 2. Organizator informuje, iż w trakcie szkoleń oraz spotkań o których mowa w Regulaminie może być utrwalany obraz w postaci zdjęć lub filmów. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w ten sposób wizerunku Uczestnika na stronach internetowych lub portalach społecznościowych Organizatora lub Centrów jako elementu informacji o przeprowadzonej Akcji.
Artykuł 5 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Akcji jest do wglądu w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej Organizatora: pracujznami.com.pl.
 2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w Regulaminie.
 3. W przypadku jakichkolwiek uwag co do sposobu prowadzenia Akcji każdy z Uczestników może zwrócić się do Organizatora z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Stosowne prośby należy kierować na e-mail Organizatora: patrycja@pracujznami.com.pl, który udzieli odpowiedzi w terminie 7 dni.
 4. W uzasadnionych wypadkach (takich jak istotne zmiany stanu prawnego, brak zainteresowania ze strony Partnerów lub Uczestników lub inne równie istotne przyczyny), Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Akcji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.
 5. Z przyczyn o których mowa powyżej Organizator może również wprowadzić do Regulaminu stosowne zmiany. W żadnym wypadku wprowadzone zmiany nie mogą jednak powodować konieczności uiszczania przez Uczestników jakichkolwiek płatności za udział w Akcji. W takim przypadku Organizator powiadomi wszystkich Uczestników, którzy dokonali zgłoszenia uczestnictwa w rozumieniu Artykułu 2 powyżej, o dokonanych zmianach. Po powiadomieniu każdy z Uczestników ma prawo odmówić dalszego udziału w Akcji.